Waxing Green Valley AZ | Waxing Sahuarita AZ

Waxing

*Eyebrow waxing $12

*Lip waxing $9

*Chin waxing $10

*Nose waxing $10

*Full face waxing $40

*Underarm waxing $20

*Full arm waxing $40

*Half leg waxing $30

*Full leg waxing $55

*Bikini wax $35+

*First Brazilian wax $65

*Repeat Brazilian wax $50

*Men’s back waxing $45

*Men’s Chest waxing $45

*Men’s back and chest waxing $80